"Péče o krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců“

V rámci realizovaného projektu „Péče o zemědělskou krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců“ máme za sebou úspěšnou hnízdní sezónu roku 2023. Přestože jsme vlastní realizaci projektu plánovali pro hnízdní sezónu 2024, stihli jsme umístit nové hnízdní příležitosti našim dutinovým pěvcům již pro letošní jaro. Instalace první linie probíhala v období 7. 4. – 10. 4. 2023 a již během jednoho až dvou týdnů ptáci začali se stavbou hnízd. Zdaleka jsme neočekávali tak rychlý nástup při osídlování hnízdícími páry, zvlášť když ptáci neměli možnost se setkávat v zimním období v průběhu pohybu migrujících hejnek krajinou s existencí hnízdních příležitostí.

V blízkosti lidských obydlí byla obsazenost hnízdních budek 80 – 90%. S rostoucí vzdáleností instalovaných příležitostí od obce směrem do hloubky intenzivně obhospodařované krajiny bez přítomnosti lidských obydlí byla obsazenost nižší. V průběhu celé linie budek neklesla obsazenost pod 65%. V úseku dlouhém 4 400 m bylo hnízdícími páry vyvedeno během 1 – 2 hnízdění celkem cca 900 mláďat. 

Nejvíce zastoupeným druhem byla sýkora koňadra. Dále pak často hnízdícím druhem byla sýkora modřinka. V linii budek byl ojediněle zastoupen vrabec polní, červenka obecná a konipas bílý.  V první hnízdní sezóně v rámci realizovaného projektu nám určitě nešlo o množství usazených párů, ale především o ochotu dutinových pěvců přijímat nabídnuté hnízdní příležitosti v intenzivně obhospodařované zemědělské krajině v určených lokalitách, ve kterých tato příležitost pro ně nebyla dosud obvyklá.

Ochota přijímat nově nabídnuté hnízdní příležitosti nás nesmírně překvapila a předčila veškerá očekávání v prvním roce realizace. Přestože byl projekt usazení a obnovy populací dutinových pěvců námi původně koncipován pro zástupce zemědělských podniků, jejichž intenzivní formy hospodaření představují tlak na naši krajinu, projevují v současné době zájem o realizaci subjekty z jiných oblastí podnikání (školy, obce, strojírenské podniky, atd.) a z jiných krajů mimo Královéhradecký kraj. Ty sice nedisponují žádným obvodem hospodaření, ale přesto chtějí touto formou krajině pomoci s vědomím významu celého záměru ve vztahu k následujícím generacím. Toto chápání zástupců podnikatelské sféry z jiných oblastí nás nesmírně těší a naplňuje v současné době optimismem.

Na základě tohoto vývoje se celý projekt už neomezuje pouze na zemědělskou krajinu, ale na krajinu jako celek. V souvislosti s tímto jsme uskutečnili řadu jednání k možnosti využití pozemků v krajině ve vlastnictví státu ČR a v těchto týdnech již v určených lokalitách instalujeme hnízdní budky s pomocí sponzorů podporujících environmentální aktivity. Jen o prázdninových měsících jsme umístili dalších 250 budek a předpokládáme, že do konce kalendářního roku v rámci realizace projektu „Péče o krajinu – Usazení a obnova populací dutinových pěvců“ bude celkem nainstalováno cca 800 – 1000 budek ve třech krajích ČR. V těchto podzimních dnech nejen že pokračujeme s umisťováním budek pro novou hnízdní sezónu, ale současně v rámci zvyšování povědomí veřejnosti o subjektech, které se rozhodly projekt podpořit, dodáváme do míst realizace informačně-edukační tabule s potřebnými informacemi o významu a podpoře tohoto projektu.

Ing. Stanislav Šimek