Rovina Písek, a.s.

Rovina Písek, a.s. je zemědělská společnost se smíšeným hospodářstvím, který má sídlo v obci Písek u Chlumce nad Cidlinou v okrese Hradec Králové. Pozemky, jejichž celková výměra se pohybuje kolem 1 150 hektarů, se nacházejí v rovinaté oblasti v nadmořské výšce cca 220 m n. m. Společnost obhospodařuje pozemky v katastrech obcí Písek u Chlumce nad Cidlinou, Nové Město nad Cidlinou, Chudeřice, Káranice, Stará Voda a Chýšť. Půdy jsou zde hlinitopísčité až písčité, ale na některých lokalitách si musí poradit i s těžkými půdami. Tomu také odpovídá technologie rostlinné výroby. Ta je zaměřena na pěstování krmivové základny i tržních plodin. Jedná se zejména o pšenici, ječmen, hrách, řepku, kukuřici na zrno i siláž a vojtěšku. Jsou zde rovněž pěstiteli cukrové řepy a sladovnického ječmene.

Zachovávají zde směry konvenčního hospodaření s důrazem na postupné zavádění moderních metod a technologií. Vzhledem k podmínkám zde využívají zpracování půdy hloubkovým kypřením. Nicméně orba je rovněž využívána, zejména pokud je to potřeba z hlediska ročníku a následné plodiny. Loni, když byl mokrý podzim, tak byla orba využita. Problematická je pak jarní příprava, kdy více hrozí vysychání půdy a je o to složitější založení jarních porostů. Do půdy se zde snaží co nejvíce vracet organickou hmotu, ať už z vlastního živočišného provozu, ale také spolupracují s okolními podniky při zobchodování slámy za hnůj. Na stejném principu spolupracují i s blízkými velkochovy drůbeže, kam dodávají slámu a zpět do podniku se vrací drůbeží podestýlka jako kvalitní organické hnojivo. Základní operace v hlavních tržních plodinách si podnik zajišťuje vlastní mechanizací od setí až po sklizeň a i zde se snaží přecházet na moderní prvky současného zemědělství, takže hlavní stroje jsou vybaveny přesnými autopiloty a předpokládají dále postupný rozvoj i směrem k přesnému dávkování hnojiv, osiv atd. Setí a sklizeň širokořádkových plodin cukrovky a kukuřice nechávají na specializovaných službách, právě tak, jako si zvou služby na sklizeň senáží a kukuřice na siláž. Podnik provozuje v sousedním Novém Městě vlastní posklizňovou linku s možností uskladnit velkou část úrody. Její součástí je i výroba krmných směsí pro vlastní živočišnou výrobu.

Ta je zaměřena na výkrm býků, kde je zástav nakupován. Ročně jich vykrmí 300 až 350 kusů. Chov je prováděn v kotcích po cca 20 kusech, kteréžto skupiny se po měsíci posouvají. Ve středisku Písek je odchovna mladého dobytka, kam je zástav nakupován o váze cca 220 kg a přibližně v hmotnosti 450 kg se převáží do střediska v Chudeřicích. Odtud se vykrmení býci ve váze kolem 700 - 800 kg prodávají do společnosti TORO Hlavečník, která maso zpracovává a prodejem výrobků se specializuje na český trh.

Ekonomiku podniku, jak lze usuzovat i z názvu sídelní obce, doplňuje těžba a prodej štěrkopísku ve vlastní pískovně. Těžba je prováděna korečkovým bagrem z vody a na břehu dochází k další úpravě a třídění. Jde zhruba o 60 až 70 tisíc tun písku ročně a alespoň částečně se tak podnik opírá i o příjmy z nezemědělské činnosti.  Podnik představil: Ing. Václav Smetiprach

Ing. Václav Jirka, foto: Rovina Písek, a.s.