Zemědělská akciová společnost Mžany a.s.

Zemědělská akciová polečnost Mžany a.s. hospodaří na výměře 1795 ha severozápadně od Hradce Králové na území katastrů obcí Mžany, Třesovice, Mokrovousy, Dohalice, Sadová, Sovětice a Stračov. Je zaměřena na rostlinnou i živočišnou výrobu, přičemž tyto výroby jsou vystavěny na moderních technologiích a s ohledem na příznivé hospodaření ve vztahu k životnímu prostředí. Společnost se rovněž prezentuje rozsáhlou podporou obcí a jejich občanských spolků a rovněž nezapomíná na důležitost prezentace zemědělského hospodaření vzhledem k veřejnosti a školním dětem. Tradiční a již dobře známý je každoročně pořádaný Zemědělský den spojený s národní výstavou českého strakatého skotu, který navštěvuje až 1500 zájemců o zemědělství a dalších 600 dětí z blízkých základních i mateřských škol. Zemědělský den rovněž dává prostor k prezentaci středního zemědělského školství z regionu.

Živočišná výroba je zaměřena na chov českého strakatého skotu v uzavřeném obratu stáda, který je od roku 2004 uznán jako šlechtitelský, takže přebytečné jalovice jsou nezřídka dodávány i zahraničním odběratelům. V podniku je celkem 1550 kusů skotu, z toho je 580 dojnic, chovaných na středisku v Mžanech. V Sověticích je teletník a odchov mladého dobytka. V Třesovicích výkrm býků a volků, připravovaných pro smluvního partnera. Specifickým druhem živočišné výroby je chov sumečka afrického v recirkulační akvakultuře, který byl zahájen v roce 2018 po rekonstrukci bývalého střediska živočišné výroby ve Stračově. Tento typ akvakultury umožňuje zajistit vysokou kontrolu a čistotu vody, což se projeví na vysoké kvalitě masa z produkce sumečka. To je realizováno od prodeje ze dvora ve vakuovaných balíčcích až po uzení a významnou je dodávka až 350 000 školních obědových porcí ročně do školních jídelen v regionu.

Rostlinná výroba je zaměřena na zabezpečení krmivové základny a pěstování tržních plodin. Tvoří ji 155 ha luk a 1640 ha orné půdy, na níž se pěstuje pšenice, ječmen, řepka, cukrovka, kukuřice, vojtěška a další např. luskoviny. Mechanizačním vybavením je rostlinná výroba zcela soběstačná a zajišťuje všechny výrobní linky. Ba naopak, dceřiná společnost AgroHelp s.r.o. poskytuje služby i dalším zemědělcům včetně linky na uskladnění pícnin v plastových vacích. V rostlinné výrobě se podnik snaží klást důraz na využití moderních technologií, např. při variabilní aplikaci hnojiv, tak aby byla zachována špičková efektivní produkce a zároveň ochráněna úrodnost půdy a životní prostředí. Proto je zde rovněž realizována spolupráce s Českou zemědělskou univerzitou a podnik je též zařazen do sítě tzv. demonstračních farem MZe ČR. Podnik disponuje posklizňovou linkou se skladovací kapacitou až 2000 tun. Ve spolupráci s okolními obcemi podnik provozuje kompostárnu zpracovávající organické zbytky s kapacitou 150 t ročně a vzniklý kompost je využíván pro organické hnojení. Podnik představil: ředitel Ing. Luděk Homoláč, Ph.D.

                                                                                                                                                                  Ing. Václav Jirka, foto: ZAS Mžany, a.s.